Functions of Nepal Rastra Bank

नेपाल राष्ट्रबैंकका उद्देश्यहरू. नेपाल राष्ट्रबैंक ऐन, २०५८ अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको उद्देश्य देहाय बमोजिम रहेका छन् : अर्थतन्त्रको दिगो विकासको

Read more
Translate »
error: Content is protected !!